Kapacitet og elevfordeling

16.3.10

Bemærkninger til formandens beretning

Marts 2011
Generalforsamlingen 2011

Om kapacitet og elevfordeling

Politiken har bragt en lang række artikler, hvor man mener at mange af rektorerne snyder sig til at rekruttere de bedste elever. Samtidig peger artiklerne på at nogle af gymnasierne udvides, så nabogymnasiet får for få elever.

Her i landet har man givet de vordende gymnasieelever ret til selv at vælge gymnasium, hvilket giver problemer, fordi nogle gymnasier åbenbart er mere tiltrækkende end andre.

For at hindre at udvidelserne på de attraktive gymnasier går grassat, har Undervisningsministeren en mulighed for at lægge loft over et gymnasiums kapacitet. Dette er et socialt og demografisk ansvar som er pålagt ministeren, hvilket vi i foreningen finder fornuftigt, selv om selvejebeføjelserne dermed er indskrænket.

Bestyrelsesforeningen har haft et godt møde om kapacitetsproblemerne på Rosborg gymnasium, og vi har fremsendt vores synspunkter plus en fornuftig model for kapacitet og elevfordeling til undervisningsministeren. Men selv om Tina Nedergaard var positiv, skete der ikke noget på dette område.

Vores forslag fra Rosborg-mødet var at man skulle stå fast på ministerens ret til at fastlægge kapacitetslofter, men at man af hensyn til studieretningerne skulle give rektorerne ret til at vælge mellem ansøgerne - dog ikke for de første 50%, som skulle være dem der bor nærmest gymnasiet. Det er et kompromis som efter min mening kan tilfredsstille alle parter. Du kan blive optaget på et gymnasium du bor i nærheden af, hvis du vælger det, men du kan også komme ind på et der ligger længere væk. Jeg tror politikerne skulle se nærmere på denne 50/50 model.

Modellen udelukker ikke at der er gymnasier som kommer til at mangle elever. Sådan er det, når vi baserer os på elevernes valg. Hvis det er et problem for et lokalt område, må der offentlige træde til med særlige udkantstilskud.

Man har så bragt det problem ind i debatten at de tosprogede elever samles på bestemte gymnasier. Tidligere talte man om at der ville opstå A og B gymnasier. Og det er nok rigtigt at der går flere overklasseelever på Øregård end der gør på Ishøj Gymnasium. Men igen, hvis det frie valg skal gælde, kan dette ikke undgås.

Der er dog et faktum som ofte overses, nemlig at alle gymnasierne fører frem til den samme studentereksamen. Det er ikke sådan at man får en A-eksamen på A- gymnasiet og en B på B-gymnasiet. En studentereksamen er en studentereksamen, lige meget hvor man har taget den. Dette er en meget vigtig pointe - både socialt set, og når man skal optages på et universitet eller ansættes i en virksomhed. For mig betyder det at vi godt kan tillade os at gymnasierne er forskellige - bare de leverer samme produkt. Og det gør de. Man er ikke dårligere stillet fordi man er student fra Ishøj, og ikke fra Øregård.

Derfor gør det ikke noget at gymnasierne er forskellige. Det er jo forskelligheden der fører til den udvikling vi har brug for. Nemlig innovation, nye aktiviteter og idérigdom.

Men det er klart at der er et økonomisk problem for de gymnasier der rummer mange tosprogede. De har simpelthen større frafald. Og frafald er dyrt, for det er det modsatte af gennemførelse, som jo giver taxametertilskud. Derfor bør man fjerne gennemførelsestaxameteret, og lade pengene herfra indgå i grundtaxameteret. Efter min mening er gennemførelsestaxameteret en syg idé. Lige så syg som at give rektor resultatløn, hvis eleverne får et højt karaktergennemsnit.

I øvrigt har vi jo på mange møder i ministeriet fremlagt forslag om at fjerne gennemførelsestaxameteret. Men heller ikke her er der sket noget.

 Benny Dylander

 17. marts 2011

    

GBFs møde med Undervisningsministeren

Gymnasiekapacitet og elevfordeling i fremtiden

 

September 2010

Det var hovedemnet på GBF-bestyrelsens møde med undervisningsminister Tina Nedergaard den 6. september 2010. Mødet var en opfølgning på det forslag foreningen fremsendte efter medlemsmødet på Rosborg Gymnasium i juni.

Ministeren gav tilsagn om at tage GBFs forslag med i de politiske overvejelser der skal finde sted i den nærmeste fremtid. Hun mindede om at kapacitetsfastlæggelsen allerede nu er et ansvarsområde for gymnasiebestyrelserne, men var enig i at dette kunne tydeliggøres ved at bestyrelsesformændene som foreslået af GBF indgik i kapacitetsudvalgene. Hun fandt lighedspunkter mellem GBFs forslag og nogle af de regler der gælder for erhvervsskoleområdet, blandt andet hvad angår den enkelte institutions ret til at prioritere ansøgere.

- Reglerne skal ikke kun tilgodese den nuværende situation, hvor ungdomsårgangene er store, men også være anvendelige når tilgangen til gymnasierne falder, understregede ministeren. 

Udkantsproblemer, ny institutionslov og overenskomstforhandlinger blev også drøftet. Tina Nedergaard så gerne at selvejet bliver styrket gennem bestyrelsernes og den daglige ledelses indsats. Hun fremhævede behovet for at rektorerne får større ledelsesrum, hvilket bestyrelserne kan medvirke til. -Over en årrække vil det være hensigtsmæssigt med en harmonisering af vilkårene for ungdomsuddannelserne, mente Tina Nedergaard.

Ministeren gav tilsagn om at medvirke i en konference som netop skal sigte på bestyrelsesformændenes indsats og muligheder for at styrke gymnasierne gennem selvejet. Konferencen arrangeres af GBF og Undervisningsministeriet, og vil finde sted i januar 2011. 

 

Tina Nedergaard.jpg

Tina Nedergaard:
Harmonisering og styrkelse af selvejet

 

Debat om gymnasiernes kapacitet og elevfordeling

 

Marts 2010

 

Benny Dylander, portrt, farver.jpg

 

 

Benny Dylander
formand for GBF

Hvem skal fastsætte kapaciteten for hvor mange elever et gymnasium må optage? Og hvem skal afgøre hvilket gymnasium en ansøger skal have tildelt, hvis der ikke er plads på ønskegymnasiet? Det er de to klare spørgsmål i den debat som nu er startet.

Som det er nu, indmelder gymnasierne deres kapacitetsønsker til et forpligtende samarbejde bestående af et antal valgte rektorer, som herefter indstiller kapacitetstallene til Regionsrådet, som kan bede Undervisningsministeriet om at pålægge et gymnasium et kapacitetsloft, hvis et ønske ikke passer ind i den regionale helhed.

Fordelingen af elever klares af et fordelingsudvalg, som træffer alle afgørelser. Dog skal fordelingsudvalget drøfte sine kriterier med det forpligtende samarbejde. Ansøgerens prioritering af hvilket gymnasium han eller hun gerne vil ind på, er afgørende i det omfang der er plads nok. Men ikke alle får deres 1. prioritet opfyldt, og det enkelte gymnasium har efter reglerne ingen indflydelse på hvem der optages.

Samfundsmæssige ønsker
Før selvejet fandt man det naturligt at det var en myndighed eller et udvalg der fastsatte både kapacitet og fordeling, og dermed traf beslutninger som gymnasierne måtte følge. Men med selvejet er der lagt op til at svaret på begge de to spørgsmål ovenfor er: Gymnasiet selv. Det svar stemmer med den liberale idé om at beslutningerne tages lokalt, og at konkurrence fører til udvikling.

Imidlertid må selv det liberale selveje tage hensyn til samfundsmæssige ønsker, fx at et udkantsgymnasium ikke skal gå nedenom og hjem fordi et andet gymnasium får lyst til at udvide, hvilket jo nu er muliggjort for nogle gymnasier efter bygningsoverdragelsen. Et andet samfundsønske kunne være, at man fandt det rimeligt at en ansøger havde en vis ret til at komme ind på det gymnasium han eller hun var tæt nabo til.

Derfor er man nødt til at gå lidt på kompromis mellem fuld liberalisme og regulerende styring.

Ny model
Rektorforeningen og Bestyrelsesforeningen sendte allerede sidste år en skrivelse til den daværende minister med forslag til ændringer i de gældende kapacitets- og fordelingsregler. Initiativet var Rektorforeningens, og det udsprang af forlydender om at regionerne ville trække sig ud af arbejdet, og at ministeren ville lancere en ny model. Senere har det vist sig at regionerne fortsætter, og ministeren sagde da også nej tak til forslagene.

Hvad angår kapaciteten var der i forslaget kun én afgørende forskel i forhold til nu, nemlig at der skulle være repræsentation af bestyrelsesformænd i det samarbejde som behandler kapacitetsønskerne. At forslaget svarer til modellen som den er nu, skyldes at de to foreninger mener at man skal vente med at give mulighed for kraftige gymnasieudvidelser indtil bygningsoverdragelsen har et par år på bagen. Desuden mener vi at ankeretten til ministeriet udelukker overgreb mod et gymnasiums velargumenterede ønsker om mere kapacitet.

I fællesskrivelsen fra de to foreninger foreslås det at elevfordelingen skal organiseres med et nationalt it-understøttet fordelingssystem. Vi mener at det er på tide at der sker en modernisering, som i forvejen kendes fra de videregående uddannelser. Herudover har vi peget på skolevalg og transporttid som vigtige udvælgelseskriterier.

Vi må indrømme at rektors ret til at vælge mellem ansøgerne ikke blev nævnt - og det er efter min mening en fejl. Det er især blevet tydeligt efter at det af debatterne i pressen - og herunder Gymnasieskolen - er blevet klart at der allerede i dag foregår en vis udvælgelse på det enkelte gymnasium. Og det er jo faktisk en udvælgelse som ofte sikrer at et gymnasium kan introducere nye studieretninger og dermed bidrage til god gymnasieudvikling. Det vil blive nødvendigt at finde en model som sikrer både ansøgernes ret til at komme ind på det nærliggende gymnasium, og rektors ret til at udvælge de elever som muliggør nye initiativer i gymnasieundervisningen.

Hård kritik
Rektorer og bestyrelsesformænd på seks gymnasier (Ørestad, Borupgaard, Rosborg, Skive, Esbjerg og Rysensteen) har nu i en henvendelse til undervisningsministeren advaret mod de to foreningers fællesskrivelse. Kritikken er hård, idet de seks gymnasiers ledelser med gode argumenter holder fast i den fulde liberalisme, hvor alle beslutninger er overladt til det enkelte gymnasium.

Som nævnt mener jeg at man skal spise brød til. Det gælder også det modelforslag som GLs formand, Gorm Leschly, har fremlagt i Gymnasieskolen. Her går man til den anden side, og begrænser det enkelte gymnasiums ret til selv at træffe beslutninger om kapacitet og elevfordeling.

Gymnasieskolen har i øvrigt stået for en række artikler med interviews med rektorer og andre om deres synspunkter, og herunder ikke mindst gymnasiets ret eller ikke-ret til selv at vælge hvem der skal optages. Dagspressen har også været med ­- især Politiken har haft eksempler på X-faktor-adfærd i forbindelse med personlige ansøgninger.

Forslag
Man kan ikke være utilfreds med at debatten om fastsættelse af kapacitet og elevfordeling er startet. Det er et tegn på at selvejet hat slået rod.

I svaret til de to foreninger udskød den tidligere undervisningsminister de mulige regelændringer til den fornyelse af institutionslovgivningen som er under opsejling. Formentlig har ministeriet et lovforslag klart sent på efteråret. Mit forslag er, at ministeriet sætter sagen på dagsordenen for de sektorledelsesmøder som blev introduceret sidste år. Her vil der være mulighed for en grundig bearbejdning af styrker og svagheder i de fremsatte forslag. Vi skulle gerne finde et resultat som gavner det selvejende gymnasium, og jeg ser gerne et kompromis mellem den totale liberalisme og den nuværende centrale styring.

Se de seks gymnasiers synspunkter >>>her


Udspil fra Bestyrelsesforeningen

Juni 2010

Debatten om gymnasiekapacitet og elevfordeling kører stadig, og Undervisningsministeren har været kaldt i samråd med de uddannelsespolitiske ordførere, hvor oppositionen plæderede for en mere central styring.

Bestyrelsesforeningen har afholdt møde om sagen på Rosborg Gymnasium, og har fremsendt et notat til både minister og ordførere med foreningens synspunkter. I notatet fremhæves det, at man er nødt til at se i øjnene at gymnasierne har selveje, også når man taler om elevrekruttering. Det betyder at bestyrelserne skal have indflydelse på hvor mange elever der skal optages på gymnasiet, og at rektorerne for at sikre studieretningerne skal have indflydelse på hvilke ansøgere der kommer ind. Men samtidig skal samfundet selvfølgelig kunne hindre at fx et udkantsgymnasium bliver lukningstruet på grund af konkurrence fra et andet gymnasium.

Det fremgår af notatet, at dette kan opnås ved at videreføre den nuværende beslutningsstruktur, som bygger på lokalt samarbejde kombineret med Undervisningsmisterens ret til at pålægge et gymnasium et 'kapacitetsloft'. Blot skal der gennemføres to ændringer: Bestyrelserne skal inddrages, og rektorerne skal have ret til at udvælge ansøgere i forhold til særlige studiretninger - dog således at halvdelen af kapaciteten skal gå til de elever der bor nærmest eller har kortest transporttid til gymnasiet.

Hermed bevarer man også Regionernes medspil og indberetningspligt til ministeriet, siger GBFs formand, Benny Dylander. Og den dag man finder en anden måde at sikre de truede gymnasier på, kan man så implementere selvejet fuldt ud, tilføjer han.

Læs notatet >>>her Læs tidligere indlæg >>>her

 

Forslag fra Regionerne

Juni 2010

Danske Regioner har i en henvendelse til Folketingets uddannelsesordførere foreslået at de enkelte regioner skal varetage kapacitetsfastsættelse og elevfordeling for gymnasierne.

GBF er tilfreds med regionernes nuværende rolle, og ønsker den ikke udvidet.

Se regionsforslaget >>>her

gbf mener
Bestyrelse
Kurser
Møder
Debat
Lovgivning
Info
Generalforsamling
20.3 - Generalforsamling, info

Aflysning af den ”fysiske” generalforsamling den 25. marts 2020

Gymnasiernes Bestyrelsesforening har, jf. vedtægternes § 4., indkaldt til den årlige generalforsamling, der i år skulle være afholdt på Mulernes Legatskole onsdag den 25. marts ...

7.2 - Generalforsamling

Indkaldelse til Generalforsamling 2020 den 25. marts

Hermed indkaldes til generalforsamling i Gymnasiernes Bestyrelsesforening, som afholdes onsdag den 25. marts 2020 på Mulernes Legatskole på adressen: Gillestedvej 11, 5240 Odense ...

5.7.2019 - Bestyrelse, debat

Gymnasiernes Bestyrelsesforening på Folkemødet 2019

Under overskriften "Uddannelse for alle - ny struktur og mindre spild" afholdte Gymnasiernes Bestyrelsesforening et event på årets Folkemøde, som fandt sted fredag den 14. juni i ...

27.5.2019 - Bestyrelse, debat, møder

Mød Gymnasiernes Bestyrelsesforening på Folkemødet 2019

Hvordan indtænker vi en ny struktur for ungdomsuddannelserne, hvor der kan gives merit på tværs af uddannelserne og sikres bedre overgangsordninger for eleverne på de ...

5.4.2019 - Generalforsamling

Generalforsamling den 21. marts, 2019

Gymnasiernes Bestyrelsesforening havde fornøjelsen af, at byde velkommen til generalforsamling for foreningens bestyrelsesmedlemmer i hyggelige rammer på Gammel Hellerup Gymnasium ...

6.2.2019 - Generalforsamling

Indkaldelse til Generalforsamling 2019 den 21. marts

Hermed indkaldes til generalforsamling i Gymnasiernes Bestyrelsesforening, som afholdes torsdag den 21. marts på Gammel Hellerup Gymnasium på adressen: Svanemøllevej 87, 2900 ...

14.1.2019 - Bestyrelse, kurser, møder

Fælles bestyrelseskonference

Gymnasiernes Bestyrelsesforening inviterer i samarbejde med Danske Gymnasier, GL samt Danske HF & VUC - Bestyrelserne og Lederne til fælles bestyrelseskonference for alle ...

17.9.2018 - Bestyrelse, kurser

Bestyrelsesarbejdet i teori og praksis

I den forgangne uge bød Gymnasiernes Bestyrelsesforening i samarbejde med Danske Gymnasier velkommen til bestyrelsesseminar på Aarhus Katedralskole og Gefion Gymnasium, ...

27.6.2018 - Bestyrelse, debat

Gymnasiernes Bestyrelsesforening på Folkemødet 2018

Under overskriften: "Fusionsproblematikker på uddannelsesområdet" afholdte Gymnasiernes Bestyrelsesforening et arrangement på årets Folkemøde, som fandt sted den 15. juni på ...

30.5.2018 - Bestyrelse, debat, møder

Mød Gymnasiernes Bestyrelsesforening på Folkemødet 2018

Den 14. - 17. juni mødes tusindvis af mennesker på Folkemødet i Allinge. Gymnasiernes Bestyrelsesforening er med for fjerde gang i træk, og byder på debat om fusionsproblematikker ...

4.5.2018 - Generalforsamling, møder

Generalforsamling den 20. juni 2018 - Borupgaard Gymnasium

Indkaldelse til Generalforsamling 2018 den 20. Juni   Hermed indkaldes til generalforsamling i Gymnasiernes Bestyrelsesforening, som afholdes tirsdag den 20. juni på Borupgaard ...

2.2.2018 - Info

Student – til Gymnasiernes Bestyrelsesforening

Vi har brug for en skarp og engageret student, med stærke kommunikative evner, men som også trives med praktisk håndtering af medlemsinformation, events og arrangementer. Har du ...

29.9.2017 - Debat, gbf mener, info

Der er stadig potentiale for at styrke samspillet med bestyrelserne

Det er et af hovedresultaterne i den netop udgivne publikation ”Bestyrelsesbarometer 2017”, som i går blev offentliggjort af Tænketanken DEA og analysebureauet Pluss ...

14.6.2017 - Bestyrelse, debat, møder

Gymnasiernes Bestyrelsesforening på Folkemødet 2017

  Det er tredje gang Gymnasiernes Bestyrelsesforening deltager i Folkemødet i Allinge på Bornholm, som i år afholdes fra den 15.-18. juni. Også i år er Gymnasiernes ...

29.3.2017 - Bestyrelse, info, møder

Det gode bestyrelses(sam)arbejde

Et bestyrelsesseminar for bestyrelserne på de almene gymnasier og hf- kurser

3.2.2017

Generalforsamling den 21. marts 2017

Indkaldelse til Generalforsamling 2017 den 21. marts   Hermed indkaldes til generalforsamling i Gymnasiernes Bestyrelsesforening, som afholdes tirsdag den 21. marts på Ørestadens ...

23.9.2016 - Debat, gbf mener, lovgivning

Bestyrelsesforeningens høringssvar til gymnasiereformen

I Gymnasiernes Bestyrelsesforening høringssvar kvitterer vi for arbejdet med reformen. Den indeholder mange gode initiativer. Vi støtter helhjertet forligskredsens intention om at ...

15.6.2016 - Info, kurser

Årets Offentlige Bestyrelseskonference 26. oktober 2016: "Find vej i megatrends"

Igen i år er Gymnasiernes Bestyrelsesforening medarrangør af Årets Offentlige Bestyrelseskonference. Det sker sammen med de ti bestyrelsesforeninger og brancheorganisationer, som ...

13.5.2016 - gbf mener, lovgivning, debat

Gymnasier peger på otte svagheder ved regeringsudspil

Nu er der så igen gang i de politiske forhandlinger om gymnasiernes fremtidige struktur, og undervisningsministeren er på banen med et oplæg "Fra Elev til Studerende, klædt på til ...

3.5.2016 - Generalforsamling, møder

Generalforsamling 2016 - Referat

Referat af Ordinær generalforsamling den 16.marts 2016
Sted: Sct. Knuds Gymnasium
Referent: Lars Wonsild Pedersen

29.4.2016 - Generalforsamling

Overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelser og gymnasiets samspil med de videregående uddannelser

- dette var hovedtemaerne på den uformelle del af årets generalforsamling, som i år fandt sted på Sct. Knuds Gymnasium i Odense.   Generalforsamlingens første oplægsholder var ...

3.11.2015 - Debat

Debat: Omprioritering

Regeringen har bebudet, at de danske gymnasier skal spare to procent årligt de næste fire år, i alt næsten otte procent. Det kaldes for »omprioriteringsbidrag«, og ...

29.10.2015 - Debat

Nordsjællands gymnasier trues

Det er ikke nyt for gymnasierne, at finansloven for det kommende år ikke indeholder de store julegaver. Vi er vant til, at budgettet strammes år for år, uanset hvilken farve ...

29.10.2015 - Debat

Gymnasiebesparelserne betyder fyringer

Nedskæringer vil betyde fyringer og lukninger, og det kommer til at gå ud over kvaliteten af uddannelserne. af HANS PETER JENSEN, ANNETTE NORDSTRØM HANSEN, VERONIKA AHRENSBØLL ...

5.10.2015 - Debat

De kornfede institutioner

Til uddannelsesministeren og undervisningsministeren. De kornfede institutioner, det udtryk har rumsteret i mit hoved den sidste måned. Som formand for et større gymnasium i ...

15.9.2015 - gbf mener

Opfølgningsbrev til undervisningsministeren.

Onsdag den 9. september 2015 har Gymnasiernes Bestyrelsesforening sendt et brev til undervisningsminister Ellen Trane Nørby. Baggrunden er de bebuede besparelser på ...

2.6.2015 - Kurser

Nyt kursuskatalog om ledelse og læring i sammenhæng – efterår 2015

Under overskriften "Ledelse og læring i sammenhæng" har Gymnasiernes Bestyrelsesforening, Danske Gymnasier og Gymnasieskolernes Lederforening i samarbejde udarbejdet et ...

31.3.2015 - Generalforsamling

Generalforsamling 2015 - Rysensteen Gymnasium

Karaktergivning og de digitale indfødte  - dette var hovedtemaerne på den uformelle del af årets generalforsamling, som i år fandt sted på Rysensteens Gymnasium i København. Med ...

30.3.2015 - Generalforsamling

Generalforsamling 2015 - Referat

Referat af ordinær generalforsamlingen den 17.marts 2015
Sted: Rysensteen Gymnasium
Referent: Lars Wonsild Pedersen

27.2.2015 - Generalforsamling

Indkaldelse til Generalforsamling 2015, den 17. marts

Hermed indkaldes til generalforsamling 2015, som afholdes den 17. marts på Rysensteen Gymnasium, Tietgensgade 74, 1704 København V.  Programmet starter kl. 10 - men der er en kop ...

27.2.2015 - Generalforsamling

Generalforsamling 2015

Dagsorden  9.30       En kop kaffe at starte dagen på  10.00      Velkommen til dagens program                Hans Peter Jensen, formand for GBF 10. 05     Velkommen på ...

15.12.2014 - Kurser

Nyt kursuskatalog om ledelse, kvalitet og læring – forår 2015

Under overskriften Ledelse - Kvalitet - Læring har Gymnasiernes Bestyrelsesforening, Danske Gymnasier og Gymnasieskolernes Lederforening i samarbejde udarbejdet et kursustilbud ...

2.12.2014 - gbf mener

Det mener GBF – input til revision af gymnasieaftalen

1. Adgangskrav Der bør være et adgangskrav på 4 i dansk og matematik samt måske engelsk og naturfag. Dels vil det have en afsmittende effekt "nedad" i systemet, så ...

22.9.2014 - Debat, møder

Styrk arbejdet i bestyrelsen

Samarbejdet mellem bestyrelsesformand og rektor, mødeledelse, fusioner, resultatkontrakter, daglig og strategisk ledelse, byggesager, OK13, ansættelse af rektor, campus. Det var ...

27.8.2014 - Debat, gbf mener

Socialt taxameter skal tænkes sammen med adgangskrav til gymnasiet

Undervisningsminister Christine Antorini vil på ungdomsuddannelserne indføre et socialt taxameter, som tilgodeser skoler med mange socialt udfordrede elever. Med andre ord: Elever ...

27.8.2014 - Debat

Kronik: Gymnasieskolernes fremtid

Af Hans Peter Jensen Undervisningsminister Christine Antorini har ifølge Berlinske d. 14.8 en plan for en række ændringer i gymnasiernes struktur. Som formand for Gymnasiernes ...

26.6.2014

Ny formand og to nye medlemmer i GBF

Hans Peter Jensen, der er bestyrelsesformand for Gefion Gymnasium, blev onsdag valgt som ny formand på den ekstraordinære generalforsamling i Gymnasiernes Bestyrelsesforening. ...

26.6.2014 - Kurser

Samarbejde mellem bestyrelse og ledelse

Rollefordelingen mellem bestyrelsesformand og rektor samt bestyrelsens opgaver er blandt de emner, der bliver sat fokus på, når Gymnasiernes Bestyrelsesforening sammen med ...

5.6.2014 - Debat, gbf mener

Mere samarbejde - mindre styring

Den nyvalgte formand for Gymnasiernes Bestyrelsesforening Hans Peter Jensen ønsker mere samarbejde mellem ungdomsuddannelserne, afskaffelse af gymnasiets grundforløb, adgangskrav ...

13.5.2014 - Generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling 2014

1.4.2014 - Debat, møder

Gymnasiet i medvind eller modvind

Niels Egelund og Dion Rüsselbæk Hansen diskuterede på generalforsamlingen i Gymnasiernes Bestyrelsesforening gymnasiets rolle i det samlede ungdomsuddannelsessystem. Er det godt ...

31.3.2014 - Generalforsamling

Generalforsamling 2014 - referat

Referat fra generalforsamlingen den 31. marts 2014 på Gefion Gymnasium 1 Valg af dirigent Som dirigent blev valgt Flemming Jørgensen, Gammel Hellerup Gymnasium.. 2 Formandens ...

5.2.2014 - Info

Kongsholm fusionerer ind i CPH WEST

Kun ganske få uger tog det bestyrelserne for Kongsholm Gymnasium & HF og CPH WEST at træffe en principbeslutning om at fusionere. Og det med tilbagevirkende kraft fra 1. ...

22.10.2013 - Bestyrelse

Udpegning til gymnasiebestyrelser fra 1. maj 2014

Den samlede bestyrelse består normalt af 6-10 medlemmer med stemmeret og 2 medlemmer uden stemmeret (en elev- og en medarbejderrepræsentant). Før 1. maj: De nuværende ...

30.9.2013 - gbf mener

Et uddannelsessystem vi kan være stolte af

Når statsminister Helle Thorning-Schmidt i morgen går på Folketingets talerstol, vil et af hovedbudskaberne i åbningstalen være behovet for en reform af erhvervsuddannelserne. Hun ...

29.8.2013 - Møder, debat

Debatmøde 27. august 2013

GBF-møde med livlig diskussion Undervisningsministeriets måde at kommunikere på er ikke hensigtsmæssig. Det var der enighed om på GBFs medlemsmøde i København den ...

6.5.2013 - Debat

OK13: Store forskelle i håndtering af OK13

Enkelte gymnasier indgår lokalaftaler på trods af Moderniseringsstyrelsens og Rektorforeningens anbefalinger.   Mens et stort flertal af gymnasieledelserne har taget imod OK13 med ...

17.4.2013 - Debat, møder

OK13: Styrket ledelse på gymnasierne

På GBFs medlemsmøder i København og Århus blev bestyrelsernes rolle i forhold til OK13 debatteret. Enkelte bestyrelser har allerede vedtaget overordnede retningslinjer for de nye ...

27.3.2013 - Møder

Medlemsmøder om OK13

GBF holder medlemsmøde om gymnasielærernes nye overenskomst - OK13 den 15. april kl 15-18  i København og den 16. april kl 15-18  i Århus . OK13 er en ny situation for alle, og ...

20.3.2013 - Generalforsamling

Generalforsamling 2013

Mere sammenhæng og bedre uddannelser Generalforsamlingen i Gymnasiernes Bestyrelsesforening på Københavns Åbne Gymnasium var præget af en livlig debat om overgangene mellem ...

19.3.2013 - Generalforsamling

Generalforsamling 2013 - referat

Referat fra generalforsamlingen 2013 den 19. marts 2013 på Det Åbne Gymnasium 1 Valg af dirigent Som dirigent blev valgt Flemming Jørgensen, Gammel Hellerup Gymnasium.. 2 ...

27.2.2013 - Generalforsamling

Generalforsamling 2013

Generalforsamling 19. marts 2013 Københavns Åbne Gymnasium Program   10.00 Velkommen til dagens program Benny Dylander, GBFs formand   Og velkommen på Københavns Åbne ...

21.2.2013 - Debat

OK13: Rektorformand advarer mod lokale aftaler

Formanden for Gymnasieskolernes Rektorforening, Jens Boe Nielsen advarer rektorer og bestyrelser om at fortsætte "business as usual" efter indgåelsen af OK13. Dels har ...

10.1.2013 - Debat, info

EVA-undersøgelse: Godt samarbejde mellem rektorer og bestyrelser

98 procent af gymnasierektorerne er ifølge ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut tilfredse med deres bestyrelser og betragter især bestyrelsesformanden som en vigtig ...

6.11.2012

Fællesbrev: Bestyrelsesforeninger ønsker fleksible arbejdstidsaftaler

Mere fleksibilitet og ledelsesrum i arbejdstidsaftalerne vil løfte kvaliteten i uddannelsessektoren. Sådan hedder det i en fælles henvendelse fra fire bestyrelsesforeninger til ...

5.11.2012

Konference: Det gode bestyrelsesarbejde

Offentlige bestyrelser i fokus Bestyrelsens sammensætning, spilleregler, samarbejde med ledelsen samt bestyrelseshonorarer var nogle af fokuspunkterne på Dagens Dagsordens ...

27.9.2012 - Debat

Debatoplæg: Rektorer og GL gør op med timetælleriet

Et opgør med timetællerkulturen. Sådan betegner Gymnasieskolernes Rektorforening og Gymnasieskolernes Lærerforening det fælles debatoplæg, som de netop har udsendt forud for de ...

20.6.2012 - Debat, info

Fusion i Lemvig koster

Lemvig Gymnasium og Lemvig Handelsskole søger nu om tilladelse til at fusionere for at sikre et bredt lokalt uddannelsesudbud og 95 pct.-målsætningen. Men fusionen koster dyrt i ...

16.6.2012 - gbf mener

Cheflønstillæg

Kære bestyrelsesformand Som bekendt har vi i GBF siden 2009 arbejdet på at den enkelte bestyrelsesformand skulle involveres i og have ansvar for eventuelle cheflønstillæg til ...

12.6.2012 - Møder

Medlemsmøde i Risskov

Socialt taxameter skal være enkelt og uden bureaukrat Socialt taxameter, gymnasiernes overskud, resultatløn samt elevoptag var nogle af de punkter, der blev drøftet på GBFs ...

31.3.2012 - gbf mener

Rektorerne lever op til målene i resultatløn

Undersøgelse blandt gymnasiernes bestyrelsesformænd viser, at rektorerne i modsætning til mange andre offentlige topchefer udelukkende får bonus for de opnåede resultater Gymnasier ...

1.3.2012 - Generalforsamling

Generalforsamling 2012

Referat fra generalforsamlingen 2012 den
29. februar 2012 på Sct. Knuds Gymnasium
1 Valg af dirigent
Som dirigent blev valgt Peter Speldt, Borupgaard
Gymnasium.
2 ...

1.3.2012 - Debat, møder

Balancen mellem selveje og statslig styring

Livlig debat om selveje, statslig styring og overgangen til de videregående uddannelser på generalforsamlingen i Gymnasiernes Bestyrelsesforening. Selvejets velsignelser og ...

27.2.2012 - Debat

Store overgangsproblemer

  Folkeskolen fokuserer på det almene gymnasium, og gymnasiet retter sig mod de lange videregående uddannelser. En lukket cirkel, hvor der er meget lidt opmærksomhed på ...

15.2.2012 - Debat

Universiteters optagelseskrav er ude af trit

Gymnasiereformen passer godt til universiteterne, men optagelseskravene er blevet for specifikke og tvinger gymnasieeleverne til at vælge for tidligt, siger RUC-lektor Karen ...

12.2.2012 - Møder

Bestyrelsesmøde nr 26

12.1.2012

Gymnasier og universiteter bør synkroniseres

Mellem to stole Der mangler sammenhæng mellem gymnasierne og universiteternes adgangskrav. Enten må universiteterne optage bredere, eller også må gymnasiet ændres, så der ...

2.1.2012 - gbf mener

Alt for mange studieretninger

Over 200 studieretninger i gymnasiet er for mange. Det mener et flertal af bestyrelsesformændene i et rundspørge, foretaget af GBF. 4-5 markante studieretninger er nok til at ...

16.12.2011

Ansvarsforsikring for bestyrelserne

Bestyrelserne har hidtil ikke haft mulighed for at oprette en ansvarsforsikring, men dette er nu ændret. Det fremgår af en ny bekendtgørelse om budget- og bevillingsmæssige ...

16.12.2011 - Lovgivning

Nye regler for resultatløn

Undervisningsministeriet har udsendt nye regler vedrørende gymnasierektorernes resultatløn. Bestyrelsesformændene er nu bemyndiget til at indgå en resultatlønskontrakt, hvor ...

16.12.2011 - Debat, info

Selvejet har styrket gymnasierne

Selvejet skaber gode gymnasier. Bestyrelser, resultatkontrakter og målrettede strategier får høje karakterer i en helt ny undersøgelse "Gymnasier der rykker". De 8 gymnasier i ...

11.12.2011 - Møder

Referat fra bestyrelsesmøde den 7. december 2011

Mødet blev holdt kl. 10-12 på Aarhus Universitet Til stede: Benny Dylander (formand), Bodil Due, Jan Bendix, Peter Norrild og Lisbeth Wissing 1.     Referat fra sidste møde ...

22.11.2011 - Debat, gbf mener

Selveje og loft over gymnasieklasserne

Benny Dylander, formand for Gymnasiernes Bestyrelsesforening Burhøns, burhøns, gok, gok, gok, - fireogtyve er mer' end nok. Sådan lød det fra demonstrerende gymnasielærere og ...

25.10.2011 - Debat, møder

Færre penge til gymnasierne

Gymnasierne vil i de kommende år gennemsnitligt få 5.5 procent mindre i statstilskud. Det fremgår af en analyse om gymnasiernes økonomiske udfordringer i 2011-15, som ...

25.10.2011

Gymnasiernes økonomi

Stigende og faldende elevtal - der vil være store forskelle på, hvordan de enkelte gymnasiers økonomi udvikler sig fremover. Mens elevtallet i nogle områder af landet falder så ...

13.10.2011

Gymnasier til fremtiden - nyt udspil fra regeringen

Så kom regeringens længe ventede udspil til en reform af de gymnasiale uddannelser. "Gymnasier til fremtiden - Parat til at læse videre", som udspillet er døbt, tager udgangspunkt ...

3.10.2011 - Info

Ny minister 2011

Christine Antorini er udpeget som gymnasiernes nye minister. Med blomsterbuketten fra GBF fulgte følgende velkomst: Kære Christine Antorini Hjertelig tillykke med posten som ...

27.9.2011 - Møder

Medlemsmøde i København den 21. oktober 2011

Gymnasiernes økonomi frem til 2015  Hvordan bliver de økonomiske vilkår for gymnasierne frem til 2015? Og hvordan vil gymnasierne klare sig? Det er hovedspørgsmålene på et ...

27.9.2011 - Møder

Medlemsmøde i Vejle den 24. januar 2011

Konkurrence eller samarbejde  Fremtiden skal forestilles, skabes og erobres! Det var tre af opfordringerne fra professor Kurt Klaudi Klausen på GBFs møde i Vejle den 24/1. Med ...

6.5.2011 - Møder

Bestyrelsesmøde 22

22.3.2011 - Debat

Paneldebat 2011: Vi skal producere mere for færre penge

Gymnasierektorer og bestyrelser forudser strammere økonomi. Hvordan har gymnasierne tacklet reformerne, og hvilke udfordringer står de over for de næste fem år? Hvad kommer det ...

20.3.2011

Indlæg og pressemeddelelser

31. oktober 2015: UDDANNELSE: Alle kan se, at pengene kun kan tages fra undervisningen - Debatindlæg i Politikken >>her 21. oktober 2015: Nordsjællands gymnasier trues - ...

18.3.2011 - Generalforsamling

Generalforsamling 2011

Referat fra generalforsamlingen 2011 den
17. marts 2011 på Aarhus Katedralskole.
1 Valg af dirigent
Som dirigent blev valgt Charlotte Szocska,
Munkensdam Gymnasium.
2 ...

27.2.2011 - Generalforsamling

Generalforsamling 2011

Generalforsamling 2011 blev afholdt den 17. marts på
Aarhus Katedralskole.
Benny Dylander supplerede sin formandsberetning med
følgende kommentarer til debatten om ...

27.2.2011 - Debat, møder

Konkurrence eller samarbejde

gfb-mødet i vejle   Fremtiden skal forestilles, skabes og erobres! Det var tre af opfordringerne fra professor Kurt Klaudi Klausen på GBFs møde i Vejle den 24/1. Med udgangspunkt ...

11.1.2011 - Lovgivning

Fra ministeriet

Retningslinier underkendt Undervisningsministeriets retningslinier for rektorernes resultatløn er blevet underkendt i en voldgiftssag mellem Centralorganisationernes Fællesudvalg ...

13.11.2010 - Lovgivning

Kendelse om resultatløn

OPMANDSKENDELSE i Faglig Voldgift (FV 2010.0020) 1. Akademikernes Centralorganisation (AC), 2. Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF) og 3. Offentligt Ansattes ...

11.11.2010 - Møder

Bestyrelsesmøde nr 20

 Referat fra bestyrelsesmødet den 9. november 2010   Mødet blev afholdt hos advokatfirma Szocska A/S i Kolding. Til stede: Benny Dylander (BD) (formand), Peter Norrild (PN), Jan ...

29.10.2010

Kursustilbud til gymnasiebestyrelserne

Bestyrelseskursus for elever Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) tilbyder et kursusforløb for eleverne i gymnasiernes bestyrelser. Kurserne er udviklet i samarbejde med ...

8.9.2010 - Møder

Møde med Undervisningsministeren

Kapacitet og elevfordeling i fremtiden . Tina Nedergaard: Harmonisering og styrkelse af selvejet Det var hovedemnet på GBF-bestyrelsens møde med undervisningsminister Tina ...

30.8.2010 - Møder

Bestyrelsesmøde nr 19

Referat af bestyrelsesmødet den 25. august
2010
Mødet blev afholdt på Christianshavns Gymnasium.
Til stede: Benny Dylander (BD) (formand), Peter Norrild ...

25.6.2010 - Debat

Selvejet - så langt så godt

Bestyrelsesforeningens formand, Benny Dylander, konstaterer i en artikel i Voksenuddannelse juni 2010, at selvejet nok skal have nogen tid endnu, før vi kan sige at det er helt ...

25.6.2010 - Lovgivning

Fælles institutionslov

Undervisningsminister Tina Nedergaard har i et brev til Folketingets uddannelsesordførere indbudt til drøftelser i forbindelse med en ny fælles institutionslov for ...

25.6.2010 - Lovgivning

Forslag fra Regionerne

Danske Regioner har i en henvendelse til Folketingets uddannelsesordførere foreslået at de enkelte regioner skal varetage kapacitetsfastsættelse og elevfordeling for ...

31.3.2010 - Lovgivning

Gymnasiebygningerne

At gymnasierne selv ejer deres bygninger er en vigtig brik i det statslige selveje. Købsaftalerne og udfærdigelsen af skøderne er nu på plads for seks ud af ti gymnasier. For en ...

16.3.2010

Kapacitet og elevfordeling

Bemærkninger til formandens beretning Marts 2011 Generalforsamlingen 2011 Om kapacitet og elevfordeling Politiken har bragt en lang række artikler, hvor man mener at mange af ...

11.3.2010 - Møder

Bestyrelsesmøde nr 17

Referat fra bestyrelsesmødet 3.3.2010
Mødet blev afholdt på Christianshavns Gymnasium.
Til stede: Benny Dylander (BD) (formand), Peter Norrild (PN),
Crilles Bacher (CB) ...

11.2.2010 - Generalforsamling

Generalforsamling 2010

Ny i GBFs bestyrelse På generalforsamlingen 2010 blev Charlotte Szocska valgt som nyt medlem af bestyrelsen. Hun afløser Svend Aage Olsen, som går af som formand for Aabenraa ...

24.1.2010 - Debat, info

Ressourceregnskaber: Kritisk analyse

Analyse Rektor Søren Hindsholm, Nørresundby Gymnasium, har skrevet en rapport om ressourceregnskaber.

18.1.2010 - Møder

Møde referat

At frihedsgraderne dog ikke er særlig store, fremgik af et
indlæg fra Henrik Witt, som er DJØFs
konsulent på rektorområdet. DJØF ligger for øjeblikket i
konflikt med ...

18.1.2010

Det nye selveje

Der er knap 2000 selvejende institutioner i Danmark. De modtager omkring 50 mia kr i tilskud om året, og de forvalter aktiver også i størrelsesordenen 50 mia kr. Alligevel er de ...

18.1.2010 - Debat, info

Udvikling og konkurrence

Udvikling og konkurrence GLs medlemsblad, Gymnasieskolen, bragte før og efter årsskiftet interviews med formændene for Rektorforeningen og Bestyrelsesforeningen. Begge ...

18.1.2010 - Møder

Møde Nørresundby Gymnasium

GBFs møde på Nørresundby Gymnasium den 6/11 gav god indsigt i kompleksiteten i budgetarbejdet på gymnasierne. Før selvejet var den økonomiske strategi ganske simpel. - Det drejede ...

17.1.2010 - Møder

Bestyrelsesmøde nr 16

Referat fra bestyrelsesmødet 16.9.2009
Mødet blev afholdt på Århus Universitet.
Til stede: Benny Dylander (BD) (formand), Peter Norrild (PN),
Crilles Bacher (CB), Jan ...

17.1.2010 - Møder

Møde i København 6. april 2006

Referat af regionalt møde i Købehavn den 6. april
2006
Den 6. april holdt formændene for gymnasiebestyrelserne i
Københavns kommune et lokalt GBF-møde.
Mødets ...

17.1.2010 - Møder

Møde i Aabenraa 19. juni 2006

Referat af regionalt møde i Aabenraa den 19. juni
2006
Mødet fandt sted på Aabenraa Gymnasium og HF med følgende
bestyrelsesformænd som deltagere: Hanne Thaysen, ...

17.1.2010 - Møder

Møde i Aabenraa 23. august 2006

Notat fra fællesmøde mellem
bestyrelsesformænd og rektorer afholdt 23.08.2006 på Aabenraa
Gymnasium og HF.
Deltagere:
Haderslev Katedralskole:
Bestyrelsesformand ...

17.1.2010 - Møder

Møde i København 4. september 2007

Referat fra møde i Region Hovedstaden 4/9
2007
1. Velkomst og
præsentation
Crilles Bacher bød velkommen og takkede rektor Lars Tonnesen og
bestyrelsesformand ...

17.1.2010 - Møder

Møde i Herning 23. september 2008

Administrative fællesskaber i blåt lys!
Administrative fællesskaber er en mulighed. Det var konklusionen
på indlæg fra Holstebro Gymnasiums rektor Hans Vangsgaard Hansen ...

17.1.2010 - Møder

Møde i Nørresundby 18. november 2008

Referat fra GBF-regionalmødet på Nørresundby Gymnasium
og HF
den 18.11.2008 kl. 19.30-21.30
Mødet, havde følgende dagsorden
Velkomst
Mål og midler i regeringens ...

17.1.2010 - Møder

Møde i Nørresundby 25. juni 2007

GBF-mødet i Region Nordjylland den 25. juni 2007. Regionalmødet i region Nordjylland på Nørresundby Gymnasium og HF var velbesøgt. Dette møde var for både bestyrelsesformænd og ...

17.1.2010 - Møder

Møde i Haslev 27. februar 2008

Regionsmøde for gymnasiebestyrelsesformændene i Region Sjælland Haslev Gymnasium den 27. februar I mødet deltog repræsentanter for 16 gymnasier, 11 bestyrelsesformænd og 6 ...

16.1.2010 - Møder

Bestyrelsesmøde nr 1

Referat af bestyrelsesmøde 21. februar 2006
på formandens adresse
Fuldtalligt fremmøde:
Benny Dylander, formand
Inger Jensen
Svend Aage Olsen
Jan Bendix
...

16.1.2010 - Møder

Bestyrelsesmøde nr 2

Referat af bestyrelsesmøde 7. april 2006
på formandens adresse
Fremmøde:
Benny Dylander, formand
Inger Jensen
Jan Bendix
Svend Aage Olsen var forhindret, men han ...

16.1.2010 - Møder

Bestyrelsesmøde nr 3

Referat af bestyrelsesmøde 8 august 2006 kl
14-15.30
på formandens adresse
Fremmøde:
Benny Dylander, formand
Inger Jensen
Jan Bendix
Svend Aage Olsen (fra kl ...

16.1.2010 - Møder

Bestyrelsesmøde nr 4

Referat fra bestyrelsesmøde den 6. december 2006 kl
15.30-16.30
i lånt lokale i Undervisningsministeriet
Til stede: Benny Dylander (formand), Jan Bendix, Crilles ...

16.1.2010 - Møder

Bestyrelsesmøde nr 5

Referat fra bestyrelsesmøde den 18.januar 2007 kl
10-12
Saison Hellerup Parkhotels mødelokale
Til stede: Benny Dylander (formand), Jan Bendix, Inger Jensen,
Svend ...

16.1.2010 - Møder

Bestyrelsesmøde nr 6

Referat fra bestyrelsesmøde 14. juni 2007, kl
10-12
Undervisningsministeriet (efter møde med Søren Hansen)
Til stede: Benny Dylander (formand), Jan Bendix, Inger ...

16.1.2010 - Møder

Bestyrelsesmøde nr 7

Referat fra bestyrelsesmødet den 21.8.2007
i Undervisningsministeriet (efter møderne i
referencegruppen og om resultatlønnen)
Til stede: Benny Dylander (formand), ...

16.1.2010 - Møder

Bestyrelsesmøde nr 8

Referat fra bestyrelsesmødet 4.10.2007
på Ørestadsgymnasiet (efter mødet om selveje og statslig
detailstyring)
Til stede: Benny Dylander (formand), Svend Aage Olsen, ...

16.1.2010 - Møder

Bestyrelsesmøde nr 9

Referat fra bestyrelsesmødet 10.1.2008
Hos formanden, Charlottenlund
Til stede: Benny Dylander (formand), Peter Norrild, Svend Aage
Olsen (kasserer), Crilles Bacher, ...

16.1.2010 - Møder

Bestyrelsesmøde nr 10

Referat fra bestyrelsesmødet 17.04.2008
Hos formanden, Charlottenlund
Til stede: Benny Dylander (formand), Peter Norrild, Svend Aage
Olsen (kasserer), Crilles Bacher ...

16.1.2010 - Møder

Bestyrelsesmøde nr 11

Referat fra bestyrelsesmødet 11.8.2008
Hilton Copenhagen Airport
Til stede: Benny Dylander (formand), Peter Norrild, Svend Aage
Olsen (kasserer), Crilles Bacher, Jan ...

16.1.2010 - Møder

Bestyrelsesmøde nr 12

Referat fra bestyrelsesmødet 22.9.2008
Hos Inger Jensen, Hellerup
Til stede: Benny Dylander (formand), Peter Norrild, Crilles
Bacher, Jan Bendix og Inger Jensen.
...

16.1.2010 - Møder

Bestyrelsesmøde nr 13

Referat fra bestyrelsesmødet 22.1.2009
Undervisningsministeriets mødesal 3
Til stede: Benny Dylander (formand), Peter Norrild, Crilles
Bacher, Jan Bendix og Inger ...

16.1.2010 - Møder

Bestyrelsesmøde nr 14

Referat fra bestyrelsesmødet 21.4.2009
Undervisningsministeriets projektlokale 3
Til stede: Benny Dylander (formand), Peter Norrild, Crilles
Bacher, Jan Bendix og Bodil ...

16.1.2010 - Møder

Bestyrelsesmøde nr 15

Referat fra bestyrelsesmødet 15.6.2009
Mødet blev afholdt på formandens adresse.
Til stede: Benny Dylander (BD) (formand), Peter Norrild (PN),
Crilles Bacher (CB), og Jan ...

14.1.2010 - Generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling 2007

Referat fra ekstraordinær
generalforsamling 2007
På grund af overgangen fra midlertidige til permanente
bestyrelser på gymnasierne blev det på generalforsamlingen ...

14.1.2010 - Generalforsamling

Generalforsamling 2006

Referat fra generalforsamlingen i
2006
I 2006 blev der afholdt generalforsamling den 15.
november på Vestre Borgerdyd Gymnasium. Som optakt til
generalforsamlingen ...

14.1.2010 - Møder

Medlemsmøde i Roskilde 29. september 2006

GBF-møde om Fusioner og
sammenlægninger
29. september 2006
Bestyrelsesforeningens møde den 29/9 om
fusioner og sammenlægninger var - lige som mødet i maj - ...

14.1.2010 - Møder

Medlemsmøde i Horsens den 9. marts 2007

Medlemsmødet den 9. marts 2007 om 'Medarbejderne
som ressource'
Referat
På mødet blev gymnasiernes løn- og arbejdsvilkår belyst af
tre eksperter: Kontorchef Bente
Ørum ...

14.1.2010 - Møder

Medlemsmøde i København den 4. oktober 2007

Velbesøgt møde om konflikten mellem gymnasiernes selveje
og den statslige detailstyring
4. oktober 2007
Det nye Ørestadsgymnasium gjorde indtryk på mødets deltagere ...

14.1.2010 - Generalforsamling

Generalforsamling 2008

Generalforsamlingen fandt sted den 27 marts 2008 på Birkerød
Gymnasium umiddelbart efter et foreningsmøde, hvor
undervisningsminister Bertel Haarder holdt et
oplæg om ...

14.1.2010 - Møder

Regionale møder

De
regionale møder fokuserer på de de forhold som er af særlig
interesse i den pågældende region.
Der er ikke noget fast mønster for møderne.
GBF-mødet i Vejle ...

14.1.2010 - Møder

Medlemsmøder

Bestyrelsesforeningen arrangerer medlemsmøder når der er behov
for at belyse særlige emner eller problemer. Der er ikke noget fast
mønster for møderne.
Debatmøde i ...

14.1.2010 - Møder

Konference i Odense den 2. maj 2006

GBFs konference om visioner og bestyrelsesarbejde 2. maj 2006 Økonomi er ikke det vigtigste GBFs første konference var velbesøgt, og den gav nye perspektiver på arbejdet i ...

14.1.2010 - Møder

Medlemsmøde i Nørresundby den 6. november 2007

Medlemsmøde 6. november 2007 GBFs møde på Nørresundby Gymnasium den 6/11 gav god indsigt i kompleksiteten i budgetarbejdet på gymnasierne. Før selvejet var den økonomiske strategi ...

14.1.2010 - Info

Rapport: Institutionsstruktur

Bestyrelsesforeningerne for erhvervsskolerne, gymnasierne, voksenuddannelsescentrene og social- og sundhedsskolerne har udsendt en rapport om den fremtidige institutionsstruktur ...

14.1.2010 - Generalforsamling

Generalforsamling 2009

Generalforsamlingen fandt sted den 24. marts 2009 på Gl. Hellerup Gymnasium. Før og efter generalforsamlingen afholdtes foreningsmøde, hvor undervisningsminister Bertel Haarder ...

14.1.2010 - Møder

Møder i Nørresundby, Århus og København

Regionale møder, november 2009 I alt 40 bestyrelsesformænd deltog i GBFs tre regionale møder den 10-11. november. Møderne blev holdt på Nørresundby Gymnasium og HF, Århus ...

14.1.2010 - Møder

Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen holder 3-4 egentlige bestyrelsesmøder om året. Herudover aftales og koordineres arbejdet pr mail og telefon. Hvis du har sager eller problemer som bør tages op, kan ...

13.1.2010 - Bestyrelse

Gymnasieledelse

05/11 2013
resultatlønskontrakt
hent kontrakten /WORD-format) >>her
22/10 2013
udpegning til gymnasiebestyrelser fra 1. maj 2014 - og indtil
udgangen af ...

13.1.2010 - Møder

Regionale møder

De regionale møder fokuserer på de de forhold som er af særlig interesse i den pågældende region. Der er ikke noget fast mønster for møderne. Møde i København den 6. april 2006 ...

12.1.2010 - Debat

GBF web-analyser

Webanalyse 2012
Se rapporten >> her
Webanalyse 2011
Se rapporten >> her
Webanalyse 2010
Se rapporten med resultaterne fra den
nye analyse af ...

12.1.2010

Høringssvar

Bestyrelsesforeningen modtager løbende udkast til bekendtgørelser og love, som er sendt i høring. Vi svarer på alle henvendelserne, men høringssvar uden særlige bemærkninger er ...

8.12.2009

Vedtægt for Gymnasiernes Bestyrelsesforening

Fremlagt på mødet den 16/1 2006 på Nærum Amtsgymnasium som gældende frem til første generalforsamling i startåret 2006, og derefter godkendt med ændringer på generalforsamlingen ...

8.12.2009

Kontakt

GBF - Gymnasiernes Bestyrelsesforening Ny Vestergade 13, stuen 1471 København K E-mail: gymbf@gymbf.dk Sekretariatsleder:  Lars Wonsild Pedersen: 26293403 E-mail: ...